Voorwaarden

SPONSORBIJDRAGE ‘DORDRECHT & WATER’

De regeling voor ‘Dordrecht & Water’ wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam, zij beheert de Zeehaven in Dordrecht en wil op deze wijze haar maatschappelijke betrokkenheid bij Dordrecht tonen en bijdragen aan het goede woon- en leefklimaat in de stad. Aanvragen dienen uiterlijk 30 april 2024 in ons bezit te zijn.

De regeling bestaat dit jaar uit:

  • 10 bijdragen van € 1.000 voor kleine projecten of voor organisaties die activiteiten organiseren met een relatie met water, havens en/of het maritieme karakter van Dordrecht;

Aanvragen kunnen worden ingediend met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Aanvragers moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • De aanvrager is een rechtspersoon.
  • De aanvrager dient ingeschreven te zijn bij de KvK.

Niet in aanmerking komen:

Individuen, partijen met winstoogmerk, partijen met twijfelachtige reputatie, partijen die een geschil hebben met HbR of aanvragen voor activiteiten die milieubelastend en/of onveilig zijn.

De aanvrager moet voldoen aan de hierboven genoemde criteria, en:

  • De aanvrager is een organisatie (vereniging, stichting, etc.) die activiteiten organiseert en/of  die actief is op het gebied van water, havens of zaken die een relatie hebben met het maritieme karakter van Dordrecht;
  • De aanvrager moet gevestigd of actief zijn in Dordrecht;
  • De aanvrager dient tijdig een volledig ingevuld aanvraagformulier in.

Uit aanvragers die voldoen aan de bovengenoemde criteria worden er aselect 10 gekozen tijdens een bijeenkomst. De datum wordt in een later stadium bekend gemaakt. De aanvrager maakt via eigen kanalen (website, Facebook, etc.) de door HbR mogelijk gemaakte sponsorbijdrage bekend. Hierover wordt nader afgestemd. De sponsorafspraak wordt in een sponsorovereenkomst vastgelegd.

Een onafhankelijke jury, bestaande uit  vertegenwoordigers van Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing & Partners en twee andere onafhankelijke juryleden beoordeelt of de aanvragen aan de genoemde criteria voldoen.