Voorwaarden

SPONSORBIJDRAGE ‘DORDRECHT & WATER’

De regeling voor ‘Dordrecht & Water’ wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam(HbR). HbR beheert de Zeehaven in Dordrecht en wil op deze wijze haar maatschappelijke betrokkenheid bij Dordrecht tonen en bijdragen aan het goede woon- en leefklimaat in de stad. Aanvragen dienen uiterlijk 28 maart 2023 in ons bezit te zijn.

De regeling bestaat uit twee delen:

 • 5 bijdragen van € 1.000 voor kleine projecten of voor organisaties die activiteiten organiseren met een relatie met water, havens en/of het maritieme karakter van Dordrecht;
 • 2 maal een bijdrage van € 12.500 voor een activiteit, evenement of project dat de verbondenheid van Dordrecht met water en het maritieme domein aan een breed publiek uitdraagt.

Aanvragen kunnen worden ingediend met gebruikmaking van de twee daarvoor bestemde formulieren. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Aanvragers, zowel voor regeling A als regeling B, moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • De aanvrager is een rechtspersoon.
 • De aanvrager dient ingeschreven te zijn bij de KvK.

Niet in aanmerking komen:

Individuen, partijen met winstoogmerk, partijen met twijfelachtige reputatie, partijen die een geschil hebben met HbR of aanvragen voor activiteiten die milieubelastend en/of onveilig zijn.

Regels en procedure voor Sponsorbijdrage A (5 maal € 1.000).

De aanvrager moet voldoen aan de hierboven genoemde criteria, en:

 • De aanvrager is een organisatie (vereniging, stichting, etc.) die activiteiten organiseert en/of  die actief is op het gebied van water, havens of zaken die een relatie hebben met het maritieme karakter van Dordrecht;
 • De aanvrager moet gevestigd of actief zijn in Dordrecht;
 • De aanvrager dient tijdig een volledig ingevuld aanvraagformulier in.

Uit aanvragers die voldoen aan de bovengenoemde criteria worden er aselect 5 gekozen tijdens een bijeenkomst. De datum wordt in een later stadium bekend gemaakt. De aanvrager maakt via eigen kanalen (website, Facebook, etc.) de door HbR mogelijk gemaakte sponsorbijdrage bekend. Hierover wordt nader afgestemd. De sponsorafspraak wordt in een sponsorovereenkomst vastgelegd.

Regels en procedure voor Sponsorbijdrage B (2 maal € 12.500)

In aanmerking voor een mogelijke subsidieregeling kunnen komen evenementen, projecten of activiteiten (hierna: “project’ ) die voldoen aan onderstaande voorwaarden. De aanvrager moet voldoen aan de onder A genoemde criteria

  • Sponsorbijdrage B is een prijsvraag, waarbij twee voorstellen worden uitgekozen;
  • Projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit  vertegenwoordigers van HbR, de gemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing & Partners en twee andere onafhankelijke juryleden;
  • Het project moet plaatsvinden in of gericht zijn op Dordrecht;
  • Het project moet de verbondenheid van Dordrecht met water en het maritieme domein belichten en uitdragen en moet gericht zijn op een breed publiek;
  • Bestaande projecten of evenementen komen niet in aanmerking voor een subsidieregeling, tenzij het gaat om een nieuwe toevoeging/een nieuw onderdeel;
  • Het evenement sluit bij voorkeur aan bij één of meerdere merkwaarden van de stad: eigenzinnig, pragmatisch, ondernemend, oorspronkelijk, verdiepend, vindingrijk en sociale samenhang;
  • Het project wordt uitgevoerd binnen een jaar na toekenning van de subsidieregeling
  • Het voorstel dient een begroting vergezeld te gaan van realistische begroting;
  • In het projectvoorstel is een paragraaf over marketing en PR opgenomen en wordt aangegeven hoe bekendheid aan het project wordt gegeven;
  • De aanvrager dient tijdig een volledig ingevuld aanvraagformulier in;
  • De bekendmaking van de winnaars van de prijsvraag vindt plaats tijdens een bijeenkomst op een nader te bepalen datum. De jury zal daar bekendmaken waarom aan de gekozen projecten de voorkeur wordt gegeven. Er wordt niet toegelicht waarom andere projecten niet hebben gewonnen;
  • De aanvrager dient in diens communicatie en in/tijdens het project de door HbR mogelijk gemaakt sponsorbijdrage zichtbaar te maken. Hierover wordt nader afgestemd;
  • De aanvrager brengt na afloop van het project schriftelijk verslag uit;
  • De sponsorafspraak wordt in een sponsorovereenkomst vastgelegd